За авторите

Списанието приема непубликувани статии или популярни материали за следните рубрики:

  • Популярна рубрика „Жестовият език и общността“ – популярни материали в обем до 5 страници или 10,000 печатни знака (вкл. интервалите). Материалите ще бъдат публикувани след редакторска оценка и редакция.
  • Научен раздел с публикации върху следните или сходни теми: български жестов език и други жестови езици, глухота, билингвизъм, комуникация и социализация, проблеми на жестовия превод, образование на глухите хора и други – научни разработки в обем до 30 страници или 60,000 печатни знака (вкл. интервалите). Материалите ще бъдат приемани за печат след положителна анонимна рецензия.
  • Преводни материали от водещи учени, преведени на български език.

Публикуването на материалите се подчинява на следните правила:

  1. Всеки материал трябва да бъде написан на български или английски език, ясно и разбираемо за специализираната научна аудитория.
  2. Всяка публикация трябва да разполага с резюме и на двата езика – български и английски. Ако авторът не владее някой от двата езика, редакторите ще съдействат с превод на резюмето.
  3. Научните публикации първоначално се предават в анонимен вид (без информация за автора, като се избягва и експлицитно самоцитиране) за анонимна рецензия.
  4. Не се приемат за публикуване материали, които използват нападателен или груб език, неаргументирана критика или дискредитиращи твърдения, език на омразата, лични нападки, виждания, поддържащи дискриминация, нарушаващи законите на страната или добрите академични стандарти.
  5. Решението за приемане на материала се взема от редакционната колегия и е финално. Решението за научните публикации се основава на анонимната рецензия (рецензии). Авторите могат да подадат повторно отхвърлен материал за преразглеждане след преработване.
  6. Статиите ще бъдат публикувани под лиценз Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0). Предаването на материал за публикация представлява съгласие с условията на лизенза за предоставяне на текста за свободно ползване без изменения и с изискване за цитиране.

Материалите трябва да следват един от зададените модели:

Материалите трябва да се изпращат на имейл journal@deafstudiesinstitute.bg. Материали се приемат целогодишно, а авторите ще бъдат уведомени своевременно дали материалът е приет за текущия или следващ брой.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с редакционната колегия на имейл: journal@deafstudiesinstitute.bg.